Политика за защита на личните данни

Обща информация
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование – Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 177112205
 3. Седалище и адрес на управление: София 1233, ж.к. „Банишора“, бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 5;
 4. Данни за кореспонденция: София 1233, ж.к. „Банишора “, бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 5
 5. E-mail: office@roseadoption-bulgaria.com
 6. Телефон: +359-2-831-47-40
 7. Име на длъжностното лице по защита на личните данни: Лилия Георгиева Карагечева
 8. Данни за кореспонденция: София 1233, ж.к. „Банишора“, бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 5
 9. E-mail: lilly@roseadoption-bulgaria.com
 10. Телефон: +359 882 435 262

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. Цели и принципи.
Чл. 1. (1) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте по повод посредническата ни дейност в процедурите по международно осиновяване, с оглед:

 • Предоставяне на конкретна информация във връзка с Ваше запитване
 • Подготовка на договори и изпълнение на услуга по договора.
 • Подготовка и обработка на данните, съдържащи се в досието Ви, с цел представяне в Министерство на правосъдието на изчерпателна информация относно разрешението Ви за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България и относно Ваши конкретни характеристики в тази връзка
 • Изпълнение на нормативните изисквания на Семейния кодекс; Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации; Наредба № 3/24.10.2014 г. за определяне на условията и реда за за водене на регистрите при международно осиновяване и за даване на съгласие от министъра на правосъдието; Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29.05.1995 г., ратифицирана от Република България.
 • Използване на събраните данни с оглед реализирането на процедурата по международно осиновяване, включително процесуалното представителство, както и осъществяване на следосиновително наблюдение в двегодишен срок, считано от приключване на процедурата по осиновяване с влязло в сила съдебно решение.
 • Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други относими нормативни актове.
 • Изпълнение на всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на договорните правоотношения
 • Установяване на връзка по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията по сключените със Сдружението договори.

(2) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“?
Чл. 2. (1) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни на своите клиенти:

 1. Относно физическата идентичност: имена, личен (персонален) номер (ЕГН), паспортни данни, адрес, месторождение, телефони за връзка и др;
 2. Относно психическата идентичност – и по-конкретно относно психично здраве;
 3. Относно психологическата идентичност – документи относно психичното им здраве;
 4. Относно икономическата идентичност – и по-конкретно: данни за материалното състояние;
 5. Относно културната идентичност – интереси, хоби и др. дейности в свободното време;
 6. Относно семейната идентичност: семейно положение (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца и др.);
 7. Относно образованието – вид на образованието, допълнителна квалификация и др.;
 8. Относно трудовата дейност – професионална биография, данни от трудовата книжка и др.;
 9. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидетелство за съдимост, данни за родителските им права и др.
 10. Телефони за връзка, ел. поща за установяване на контакт.

(2) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 3. Събраните лични данни за вас се съхраняват 5 години от приключване на съдебното дело и получаването на 4-те следосиновителни доклада в съответствие с принципа на добрата съдебна практика.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 4. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст, стига това да не противоречи към дадения момент на действащата нормативна база регламентираща дейността по осиновяването.

Право на достъп
Чл. 5. (1) Вие имате право да изискате и получите от Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Право на коригиране или допълване
Чл. 6. Вие можете да коригирате или допълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, като отправите искане до Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 7.(1) Вие имате правото да поискате от Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“;
  • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация
(4) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Право на ограничаване
Чл. 8. Вие имате право да изискате от Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация
Чл. 9. Вие можете да поискате от Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 11. (1) Ако Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Сдружение „РОЗА НА СЪРЦЕТО“ не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 12. Администраторът подава данни към държавни органи като Министерство на правосъдието – Централен орган по смисъла на чл.6 от Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, съд, следствие, прокуратура, както и други ревизиращи органи – при изискване на данните по надлежния ред и във връзка с изпълнението на техните правомощия.

Други разпоредби
Чл. 13. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 14. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 15. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“
Този уебсайт използва обща уеб технология, известна като "бисквитки". Според Европейската комисия на Европейски съюз дефиницията за "бисквитки" е следната:
"Бисквитката" е малка частица от данни, които уебсайтът иска от Вашия браузър да съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство. "Бисквитките" позволяват на уебсайта да "запомни" Вашите действия или предпочитания във времето.
Повечето браузъри поддържат "бисквитки", но потребителите могат да настроят своите браузъри така, че да ги отхвърлят или да ги изтрият, когато пожелаят.
Законът на ЕС изисква уебсайтовете да искат съгласието на потребителите си, преди да задават и използват "бисквитки". Някои "бисквитки" обаче са освободени от това изискване.
Този уебсайт използва "бисквитки" – като например „сесийни“ бисквитки, "бисквитки за подаване на формуляри за контакт", "бисквитки за избор на език", "бисквитки" за Гугъл Анализ и други, необходими за нормалната работа на нашия уебсайт само и единствено за ограничен период от време. В този смисъл, не е необходимо изрично съгласие от потребителя за използване на "бисквитки".
Можете да прочетете повече за "бисквитките" на уебсайта на Европейския съюз: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Можете да прочетете повече за "бисквитките" в Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie