Цели на сдружение „Роза на сърцето“

  • да осъществява програми за осиновяване
  • да съдейства на държавните органи в Република България, осъществяващи дейности по закрила на детето, както и да ги подпомага при защитата на правата и интересите на децата;
  • да осъществява и улеснява контакти между български и чуждестранни организации със здравните и специализирани заведения за отглеждане на изоставени деца;
  • да предизвиква общественото внимание към проблемите на детето в това число и популяризиране на основните принципи за закрила на детето;
  • да осъществява благотворителна дейност за подпомагане на специализирани институции за отглеждане на деца, здравни детски заведения и приемни семейства;
  • да организира и осъществява научно-изследователска и приложна дейност по проблемите на децата, хората с увреждания и в неравностойно положение, и екологични проблеми;
  • да развива международно сътрудничество в областта на закрилата на детето;
  • да участва в проекти на ЕС, на българската държава и на български и чуждестранни неправителствени организации и други институции в областта на закрилата и подкрепата на децата, на хората с увреждания и в неравностойно положение, а също и в областта на защитата на околната среда и защитата на човешките права;
  • да ангажира обществеността с проблемите на децата, хората с увреждания и в неравностойно положение, както и с екологични проблеми.