Информация за основните етапи от осиновителната процедура

Производството по международно осиновяванe на дете – български гражданин, преминава през следните етапи:

A. Производство по вписване на кандидатите за осиновители в специалния регистър на Министерство на правосъдието – Централният орган на Република България по Хагската конвенция.

Б. Производство по оценка на кандидатите като годни и подходящи да бъдат родители на конкретно дете.

В. Производство по предоставяне на кандидатите за осиновители на наличните данни относно здравословното състояние и социалния статус на избраното дете, включително среща с детето в институцията, центъра от семеен тип или при приемното семейство, където то е настанено.

Г. Производство по изразяване на съгласие или несъгласие да бъде осиновено конкретното дете.

Д. Производство по получаване на съгласие на министъра на правосъдието да се даде ход на производството по осиновяването в съдебната фаза.

Е. Съдебна фаза на производството по осиновяване.

Ж. Получаване на ново удостоверение за раждане на осиновеното дете, в което се вписва новото име на детето, а осиновителите се вписват като негови родители.

З. Издаване на международен паспорт на детето.

И. Процедура по получаване на виза от консулската служба на посолството на съответната държава /когато това е необходимо/.