Срокове

От момента, когато кандидатите за осиновители бъдат определени като подходящи и годни да осиновят конкретно дете и те дадат съгласието си да осиновят детето, до постановяването на влязло в сила съдебно решение, с което се допуска осиновяването и бъде издаден международен паспорт, производството трае около четири месеца (конкретната продължителност зависи от конкретните обстоятелства по делото).

Времето от момента на подаването на молбата и документите на кандидат –осиновителите в Министерство на правосъдието със съдействието на акредитираната организация до даване на предложение за дете, за което кандидат-осиновителите са определени като годни и подходящи, зависи от следните фактори:

  • данните относно кандидат-осиновителите;
  • доколко те могат да осигурят добра грижа за това дете; от възрастта на детето, за което кандидатстват; дали кандидатстват да осиновят здраво дете или са готови да приемат дете със здравословни или други проблеми, или кандидатстват да осиновят дете със специални нужди;
  • поредността на съответната преписка;
  • други фактори, определяни за всеки конкретен случай от СМО.